Obchodní podmínky

I. Předmět smlouvy

1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci automobil k dočasnému užívání za podmínek sjednaných v této smlouvě a vyplývajících z obecně závazných předpisů.

2. Nájemce potvrzuje, že se měl možnost prakticky se s automobilem seznámit před uzavřením této smlouvy a že pronajatý automobil považuje za způsobilý prořádné užívání. Potvrzuje také, že v souvislosti s pronájmem vozidla je oprávněn uzavřít i tuto nájemní smlouvu.

3. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě a je povinen užívat vozidlo jen v souladu s jeho určením.

 

II. Nájemné a ceník nájemného

1. Nájemné je sjednáno ve výši, jakou pro daný typ vozidla stanoví ceník pronajímatele aktuálně platný v den uzavření této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že s cenou nájmu byl před uzavřením této smlouvy řádně seznámen a že se zaplacením ceny uvedené souhlasí.

2. Nájemné je splatné při vrácení vozidla pronajímateli (nestanoví-li se splatnost jinak).

 

III. Doba nájmu

1. Právo nájemce užívat automobil vzniká podepsáním smlouvy a předávacího protokolu, který je součástí smlouvy, a končí ten den, který je sjednaný dle nájemnísmlouvy.

2. Nejpozději poslední den sjednané doby, během pracovní doby pronajímatele, je nájemce povinen vrátit automobil pronajímateli v místě a ve stavu, v jakém jejpřevzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Pro případ prodlení nájemce s předáním vozidla pronajímatele se sjednává pokuta ve výši 5000 Kč za každý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

IV. Práva a povinnosti nájemce

Vozidlo smí řídit pouze nájemce. Řidič musí mít platný řidičský průkaz, opravňující jej k řízení motorového vozidla dané kategorie. Nájemce je povinen udržovat vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Nájemce nesmí vozidlo:

• používat k převážení jedovatých a jiných nebezpečných látek, používat k účasti na motoristických akcích (závody, rallye…),
• dále pronajímat nebo půjčovat,
• používat v rozporu s nájemní smlouvou,
• používat k jízdám do zahraničí bez písemného souhlasu nájemce. Běžné náklady na provoz náhradního vozidla platí po dobu nájmu nájemce.

Opravy nutné k zajištění provozní nebo dopravní bezpečnosti vozidla provádí zásadně pronajímatel. K provedení oprav v jiných provozovnách je vždy nutný předchozí výslovný souhlas pronajímatele. Náklady opravy hradí v tomto případě pronajímatel, pokud neodpovídá za způsobené škody sám nájemce. Doba, po kterou nemůže nájemce během doby pronájmu používat vozidlo z důvodu potřeby jím nezaviněných oprav, mu nesmí být účtována. Dojde-li k jakékoliv nehodě nebo zranění osob, je nájemce povinen podat zprávu policii, požádat o vyšetřeni a uvědomit neprodleně pronajímatele. Zpráva o nehodě musí obsahovat jména zúčastněných osob ve vozidlech a údaj o tom, která skupina (oddělení) dopravních nehod Policie ČR (včetně adresy) nehodu na místě vyšetřila. Nároky druhého účastníka nehody nesmí nájemce uznat bez písemného souhlasu pronajímatele. Škody způsobené požárem, krádeží a zvěří musí být neprodleně oznámeny pronajímateli a vždy také Policii ČR.
Náiemce je oprávněn vrátit vozidlo pronajímateli i před uplynutím sjednané doby nájmu.
Nájemce přebírá a vrací vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot (není-li dohodnuto jinak).
Nájemce je upozorněn, že v p ronajatém voze platí přísný zákaz kouření.
Nájemce bere na vědomí, že způsobí-li svým stylem a povahou jízdy, nedodržením pravidel silničního provozu, nedodržením pokynů pronajímatele nebo jiným nevhodným chováním škodu na vozidle, bude pronajímatel vůči němu uplatňovat nárok na úhradu celkové vzniklé škody. Při zjištění dopravního přestupku policií poskytne pronajímatel informace o totožnosti nájemce, jenž nese plnou odpovědnost za způsobený přestupek.

 

V. Práva a povinnosti pronajímatele

Vozidlo je pojištěno podle všeobecných podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pronajímatel odpovídá nájemci za všechny způsobené škody, jejichž náhrada je součástí uvedeného pojištění. Nájemci je spolu s vozem předáno osvědčení o TP, potvrzení o pojištění vozidla, zelená karta,základní dokumentace o vozidle (návod k obsluze) a základní výbava vyplývající z platných předpisů. Pronajímatel je oprávněn ukončit nájemní vztah odstoupením od této smlouvy z důvodu, že nájemce závažným způsobem porušuje některou ze svých povinností vyplývajících ze smluvních ujednání nebo z obecně závazných předpisů.


VI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Pronajímatel má právo přístupu k vozidlu za účelem kontroly jeho technického stavu a způsobu užívání nájemcem, a to kdykoliv v pracovních dnech a v obvyklou pracovní dobu.

2. Právo užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, nebo zničením vozidla.

3. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Obě strany svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů a souhlas s obsahem smlouvy.